Salgs- og leveringsbetingelser


GreenTec A/S, Merkurvej 25, DK-6000 Kolding

Disse salgs- og leveringsbetingelser vedrører serviceydelser, der leveres af GreenTec, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

1. Leveringsbetingelser:

Leveringer til købere i Den Europæiske Union (EU) er baseret på DDP (Delivery Duty Paid) ifølge ICC Incoterms 2020.

 

Leveringer uden for Den Europæiske Union (EU) er baseret på DAP (Delivery at Place) ifølge ICC Incoterms 2020.

 

Medmindre andet er aftalt, betaler køberen en beregnet leveringspris. Transporttiden er ikke inkluderet i leveringstiden.

 

EXW (Ex Works):
Køberen skal arrangere al transport, eksportdokumentation, dække alle fragtomkostninger, og udføre import- og leveringsprocessen. Når varerne er afhentet fra sælgerens ejendom, overføres risikoen til køberen.

 

DAP (Leveres sted - navngivet sted):
Sælger betaler for transport til det navngivne sted, bortset fra omkostninger i forbindelse med importgodkendelse, og påtager sig alle risici indtil det punkt, hvor varerne er klar til aflæsning af køberen.

 

DDP (Leveret afgift betalt - navngivet sted):
Sælgeren er ansvarlig for levering af varerne til det navngivne sted i køberens land og betaler alle omkostninger for at bringe varerne til destinationen inklusive importafgifter og skatter.

 

2. Betalingsbetingelser:

Betaling sker i DKK, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

Betalingen skal foretages direkte til GreenTec eller til en bank, der er angivet af GreenTec. GreenTec er ikke forpligtet til at betale omkostninger i forbindelse med overførelsen af købsbeløbet. I tilfælde af at betaling ikke er foretaget inden for forfaldstidspunktet, betales renter med 2 procent pr. kalendermåned eller en del heraf.

 

Reservedele og tilbehør sendes principielt ufranko og pr. efterkrav.

 

Returnering af reservedele kan kun ske mod forud indgået aftale med GreenTec’s reservedelsafdeling og imod 10% returgebyr.

 

3. Ejendomsforbehold:

GreenTec beholder ejendomsforbehold på det solgte indtil hele fakturabeløbet er indfriet.

 

4. Ansvar for fejl og mangler:

Risiko for varerne overføres til kunden ved levering. Klager om varer skal ske skriftligt og indleveres til GreenTec uden urette og senest otte dage efter levering. I tilfælde af at GreenTec ikke har modtaget en klage inden for den nævnte tidsfrist, mister kunderne alle rettigheder til at klage over mængden og kvaliteten af ​​de leverede varer.

 

GreenTec har ret og forpligtelse til at afhjælpe alle fejl, der skyldes mangelfuld design, materialer og arbejdsudførelse.

 

GreenTec afgør, om afhjælpningen skal ske i form af reparation eller udskiftning af de(n) defekte del(e).

 

I tilfælde af at GreenTec vælger at reparere varerne, er kunden forpligtet til at levere og hente varerne fra et værksted, der er angivet af GreenTec, uden GreenTec pådrager sig omkostninger i denne sammenhæng. I tilfælde af at GreenTec vælger at udskifte de(n) defekte del(e), skal kunderne sende de(n) defekte del(e) til GreenTec, uden at GreenTec pådrager sig omkostninger i denne sammenhæng. GreenTec er i stedet for berettiget til at levere erstatningsvarer.

 

GreenTecs ansvar gælder kun for mangler, i forbindelse med de solgte varer, der er tilkendegivet inden to år fra leveringsdatoen.

 

GreenTec påtager sig intet ansvar for mangler, der overstiger det, der er fastsat i denne bestemmelse. Dette gælder for tab som følge af en sådan mangel, herunder tab af overskud, tabt indtjening og andet økonomisk tab.

 

5. Garantibetingelser:

I tilfælde af at GreenTec yder en garanti, skal garantien dække defekt design, materialer, og arbejdsudførelse. En garanti udstedt af GreenTec dækker ikke fejl og mangler forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse, forkert installation, ændringer foretaget af toldvæsenet ved ukorrekt brug af varerne. Derudover, dækker en garanti ikke normal slitage. GreenTecs garantiforpligtelse er betinget af, at kunden dokumenterer, at en konstateret fejl eller mangel ikke skyldes omstændigheder, der er fritaget for garantien, jf. overnævnte. Kunden skal skriftligt underrette GreenTec om fejl eller mangler i de solgte varer senest otte dage efter, at fejlen var eller burde have været registreret af kunden. Hvis kunden ikke underretter GreenTec inden udløbet af tidsfristen og garantiperioden, er kunden ikke berettiget til at indgive krav vedrørende fejl eller mangler. GreenTec er berettiget og forpligtettet til at afhjælpe alle fejl og mangler, der er omfattet af en garanti fra GreenTec. GreenTec skal frit kunne afgøre, om et sådant afhjælpning skal ske i form af reparation eller udskiftning af de(n) defekte del(e) på de betingelser, som er fastsat i paragraf 4 i disse salgs- og leveringsbetingelser. GreenTec påtager sig intet andet ansvar for sådanne fejl. Dette gælder for tab som følge af en sådan mangel, herunder tab af overskud, tabt indtjening og andet økonomisk tab.

 

Vejtrafikbestemmelserne skal følges! Husk at placere lys og advarselstriangler mv. Transporthjul anvendes til køretøjer med for bred bredde.

 

24 måneders garanti ydes på nye maskiner fra leveringsdatoen på maskinen. Der ydes dog ingen kompensation for kørsel eller andre følgeskader.

 

Udfører du garantiarbejde, bedes du anmode om vores klagerapporter. Garantiarbejde afregnes pr. time til faste standardpriser. Hydraulik og gearolie er ikke dækket af garantien.

 

Ved brug af uoriginale reservedele, fraskriver GreenTec produktansvar og yderligere garanti.

 

Garanterede dele, medmindre andet er aftalt, returneres gratis til GreenTecs serviceafdeling senest 14 dage efter udskiftning.

 

6. Produktansvar:

Kunden friholder GreenTec for tab, i det omfang at GreenTec holdes ansvarlig over for tredjemand for enhver form for beskadigelse, som GreenTec udelukker ansvar for jf. denne klausul.

 

GreenTec er ikke ansvarlig for enhver form for beskadigelse forårsaget af de solgte varer:

a) til fast ejendom eller løsøre forårsaget mens varerne er i besiddelse af kunden

b) for produkter produceret af kunden eller for produkter, hvoraf de omtalte produkter er en del, eller for enhver form for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af de omtalte produkter på grund af de solgte varer.

 

GreenTec skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab af overskud, tabt indtjening og andet økonomisk tab. I tilfælde af, at tredjeparter indgiver erstatningsansvar over for en af ​​parterne i henhold til denne bestemmelse, skal der straks gives meddelelse herom til den anden part. GreenTec og kunden har en gensidig forpligtelse til at tillade tredjemand at anlægge sag mod dem i en domstol eller voldgiftsdomstol, der har fået til opgave at behandle erstatningskrav mod dem på grundlag af enhver skade eller tab, der påstås at være forårsaget af de solgte varer. Forholdet mellem kunden og GreenTec skal dog altid afgøres på det sted, der er fastsat i disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

7. Forsinkelse:

Kunden skal underrettes om forsinkelser. I tilfælde af forsinkelser, har kunden ret til at annullere ordren, hvis genstanden er til ham. Kunden må kun annullere ordren, hvis forsinkelsen er materialer til kunden. I så fald skal kunden - hvis der ikke er observeret noget leveringstidspunkt - sende GreenTec en skriftlig anmodning om levering inden for otte dage. Hvis levering ikke finder sted inden for den nævnte tidsfrist på 8 dage, så har kunden ret til at annullere ordren.                     

 

8. Genanvendelig emballage:

GreenTec forbeholder sig retten til at fakturere kunden for genanvendelig emballage (f.eks. EUR paller).

 

9. Ansvarsfraskrivelse og force majeure:

Følgende omstændigheder skal fritage GreenTec fra efter underskrivelsen af ​​kontrakten og skal desuden ophæve GreenTecs forpligtelse til at udføre kontrakten: Strejker, lock-out, forretningsforstyrrelser, forsinket levering fra leverandører og lignende forhold skal forlænge leveringstidspunktet i overensstemmelse hermed. Krig, borgerlig uro, naturkatastrofe og lignende begivenheder uden for parternes kontrol, herunder mangel på råvarer, beslaglæggelse, valutakontrol og restriktioner fra regeringen skal give GreenTec ret til enten helt eller delvist at afvise kontrakter eller stående ordrer. Parten, der hævder force majeure skal underrette den anden part herom med ekspres brev/telefax senest syv dage efter force majeure situationen er opstået.

 

10. Tvister:

Eventuelle tvister mellem parterne som følge af eller i forbindelse med denne kontrakt afgøres af dansk lov. Hvis det er muligt, skal tvister altid løses uden brug af domstole. Hvis en tvist ikke kan være afgøres i mindelighed, skal den afgøres ved Københavns Voldgiftinstitut, Danmark. GreenTec kan dog vælge at føre retssagen ved domstolen i Kolding, Danmark.